Straight Swivel Nut

Nylon & Polypropylene Straight Swivel Nuts

FPT Bag Qty. Nylon PolyPro
1 25 B100 3B100

Straight Swivel Nut

Nylon & Polypropylene Straight Swivel Nuts

FGHT Bag Qty. Nylon PolyPro
3/4 25 B34 3B34

STRAIGHT HB WITH NOZZLE THREAD

Nylon & Polypropylene Straight Hose Barb With Nozzle Thread

Includes B12 Nut
MPSxHB Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×3/8 50 38D 338D
11/16×1/2 50 3812D 33812D

Tees

Nylon & Polypropylene Hose Barb With Nozzle Thread Tees

Hose barb with nozzle thread “T” standard nozzle body Includes B12 Nut
MPSxHB Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×3/8 50 NTT38 3NTT38
11/16×1/2 50 NTT12 3NTT12
11/16×5/8 50 NTT58 3NTT58
11/16×3/4 25 NTT34 3NTT34

Elbows

Nylon & Polypropylene Hose Barb With Nozzle Thread Elbows

Hose barb with nozzle thread “L” standard nozzle body Includes B12 Nut
MPSxHB Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×1/4 50 NTL14 3NTL14
11/16×3/8 50 NTL38 3NTL38
11/16×1/2 50 NTL12 3NTL12
11/16×5/8 25 NTL58 3NTL58
11/16×3/4 25 NTL34 3NTL34

Hose Barb For 8027 Nut

Nylon & Polypropylene Hose Barb For 8027 Nut

HB Bag Qty. Nylon PolyPro
1/4 25 K8414 3K8414
3/8 25 K8438 3K8438
1/2 25 K8412 3K8412

Crosses

Nylon & Polypropylene Hose Barb With Nozzle Thread Crosses

Includes B12 Nut
MPSxHB Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×3/8 50 T38C 3T38C
11/16×1/2 50 T12C 3T12C
11/16×3/4 50 T34C 3T34C

Nozzle Retaining Nut

Nylon & Polypropylene Nozzle Retaining Nut

FPS Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16 25 B12 3B12

Nozzle Nut

Nylon & Polypropylene Nozzle Nut

FPS Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16 25 8027 38027

Spray Tip Adapter

Nylon & Polypropylene Spray Tip Adapter

Female spray tip adaptor
FPS FPT Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×1/4 25 NF1614 3NF1614

Nipple

Nylon & Polypropylene Nipples

MPSxMPT Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16×1/4 50 NB1614 3NB1614
11/16×1/2 50 NB1612 3NB1612

Nozzle Cap

Nylon & Polypropylene Nozzle Cap

FPS Bag Qty. Nylon PolyPro
11/16 25 3942 33942

Cross Gauge Port

Nylon & Polypropylene Cross Gauge Port

Bag Qty.NylonPolyPro
1/2×1/425GCR1214-BNGCR1214